MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W EŁKU www.mosir.elk.com.pl EŁK 2008
STRONA GŁÓWNA MOSiR OGŁOSZENIA KALENDARZ IMPREZ GALERIA KONTAKT mosir@elk.com.pl

 
OGŁOSZENIA
Wyniki rekrutacji na stanowisko:
PRACOWNlK Ds. KSlĘGOWO-PŁACOWYCH


lnformujemy, że wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Święcicka zamieszkała w Ełku.

Uzasadnienie:
Pani Małgorzata Święcicka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika ds. księgowo-płacowych, posiada odpowiednie doświadczenie i predyspozycje gwarantujące prawidłowe i rzetelne wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku.
Ponadto kandydatka wykazała się znakomitą wiedzą z zakresu obsługi programów płacowych oraz znajomością funkcjonowania zatrudniającej jednostki.INFORMACJAA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZŁOSILI SIĘ DO NABORU

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223,poz.1458) podaje do publicznej wiadomości informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko urzednicze - pracownik ds. ksiegowo-płacowvch.


lP.Imię i Nazwoski kandudataMiejsce zamieszkania kandydataSpełnienie wymagań formalnych
1.Joanna Alina Bąk-TokarskaEłkSPEŁNlA WYMAGANlA
FORMALNE
2.Katarzyna ŁoszczykWęgorzewoSPEŁNlA WYMAGANlA
FORMALNE
3.Ewelina KrzynówekGrajewoSPEŁNlA WYMAGANlA
FORMALNE
4.Agnieszka WójtowiczEłkSPEŁNlA WYMAGANlA
FORMALNE
5.Małgorzata ŚwięcickaEłkSPEŁNlA WYMAGANlA
FORMALNE
6.Dorota RRuszczykEłkSPEŁNlA WYMAGANlA
FORMALNE
7.Marta GarlickaEłkNIE SPEŁNlA WYMAGANlA
FORMALNE
8.Bożena KozłowskaEłkNIE SPEŁNlA WYMAGANlA
FORMALNE


 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku
Ogłasza nabór
Na wolne stanowisko pracy od 01.01.2015 r. – Pracownik ds. księgowo-płacowychOpis stanowiska pracy:
 • Pracownik ds. księgowo-płacowych
 • Wymiar czasu pracy : pełny etat

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne 
 • minimum czteroletnie   doświadczenie  zawodowe
 • znajomość obsługi programów księgowo-płacowych
 • znajomość programu Płatnik
 • znajomość przepisów prawa podatkowego, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętne organizowanie pracy i podejmowania decyzji
 
Zakres zadań:

 • sporządzanie list płac
 • rozliczanie składek ZUS
 • naliczanie wynagrodzeń
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i zleceniobiorców
 • prowadzenie windykacji należności
    
Uwaga:

Osoby, które nie spełnią powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu
Oferujemy:
Umowę o pracę
Atrakcyjne wynagrodzenie wsparte systemem premiowym
Narzędzia do wykonywania obowiązków służbowych
Wymagane dokumenty:
List motywacyjny, curriculum vitae /CV/ zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy.
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań pracy w/w. stanowisku.


Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
 „ Oferta pracy na stanowisko pracownika ds. księgowo-płacowych” ( osobiście lub pocztą) w terminie do dnia 22.12.2014r w MOSiR ul. Piłsudskiego 29 – pokój nr 100
Dokumenty, które wpłyną do MOSiR Ełk po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Nabór będzie prowadzony przez komisję powołaną przez MOSiR Ełk
Kandydaci zostaną telefoniczne powiadomieni o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego


 


  Instruktor/Ratownik w parku linowym

Opis stanowiska pracy:

Instruktor/Ratownik w parku linowym (umowa zlecenie)

System pracy: zmianowy (wymiar godzin pracy oraz dni do ustalenia)


 1. Wymagania:
  1. Mieć ukończone 18 lat.
  2. Posiadać predyspozycje do pracy na wysokości ok. 10 m.
  3. Posiadać dobrą kondycję fizyczną.
  4. Posiadać obywatelstwo polskie,
  5. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
  6. Charakteryzować się stanem zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
  7. Nie być skazanym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  8. Charakteryzować się nieposzlakowaną opinią,
  9. Charakteryzować się cechami: pracowitość, odpowiedzialność, zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole,
  10. Wykształcenie średnie.
   
 2. Zakres zadań:
  • przestrzeganie zasad regulaminu parku linowego,
  • przeszkolenie osób korzystających z parku, jak poruszać się po parku, jak korzystać z poszczególnych tras,
  • dbanie o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie parku i egzekwowanie od użytkowników regulaminu obowiązującego na terenie parku,
  • prowadzenie list obecności użytkowników parku.
  • prowadzenie karty czasu pracy
  • informowanie użytkowników o ofercie parku.
   
 3. Wymagane dokumenty
  • curriculum Vitae / CV/ zawierający klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
  • oświadczenie odręczne o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
   
 4. Dokumenty dodatkowe:
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności  (np. o ukończeniu kursów, szkoleń itp.) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko Instruktor/ Ratownik w parku linowym (osobiście lub pocztą)
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • prawo jazdy kategorii B
  W Dziale Finansowo-Administracyjnym MOSiR Ełk
  ul. Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk
  pokój nr 100, Tel. 087 610 64 80 w 36
  w  terminie do dnia 05.09.2014 r. do godz. 15 :00
   
 5. Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania określone w pkt. 1 zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie. .Dodatkowych informacji udzielać będzie p.Renata Połubok 
 


 Wyniki rekrutacji na stanowisko:

Pracownik ds. informacji i promocji turystycznej w Dziale Sportu Rekreacji i Turystyki
Wymiar czasu pracy : 1/2 etatuInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zastała zatrudniona Pani Karolina Karwowska zamieszkała w Ełku.Uzasadnienie:
Pani Karolina Karwowska spełniła wymogi niezbędne wynikające z ogłoszenia o naborze oraz wykazała się najlepszą znajomością zagadnień dotyczących zakresu obsługi ruchu turystycznego.


Dyrektor MOSiR Ełk
Paweł Głowacki________________________________________________________________________


 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

 ogłasza nabór
 na stanowisko pracy  pracownika ds. informacji i promocji turystycznej
 1. Opis stanowiska pracy:
  Pracownik ds. informacji i promocji turystycznej w Dziale Sportu Rekreacji i Turystyki
  Wymiar czasu pracy : 1/2 etatu
   
 2. Wymagania:
  1. niezbędne
   • wykształcenie min. średnie,
   • staż pracy na podobnym stanowisku,
   • biegła znajomość języka  angielskiego lub niemieckiego,
   • znajomość programów komputerowych,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych.
  2. dodatkowe:
   • biegła znajomość pakietu MS Office i Internetu,
   • umiejętność organizowania pracy
   • kreatywność i dyspozycyjność,
   • uregulowany stosunek do służby wojskowej.
     
 3. Zakres zadań
           Formularz opisu stanowiska pracy jest do odbioru w kadrach 
           Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku,19-300 Ełk, ul. 
           Piłsudskiego 29, pokój nr 100.
   
 4. Wymagane dokumenty
  • list motywacyjny,
  • curriculum Vitae / CV/ zawierający klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
  • oświadczenie odręczne o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań pracy na w/w stanowisku
   
 5. Dokumenty dodatkowe:
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności  ( np. o ukończeniu kursów, szkoleń itp.)
   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko pracownika ds. informacji i promocji turystycznej” ( osobiście lub pocztą)
   W Dziale Finansowo-Administracyjnym MOSiR Ełk
   ul. Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk
   pokój nr 11, Tel. 087 610 64 80 w 36
   w  terminie do dnia 18.06.2014 r. do godz. 15 :00
   
  Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczone wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia o naborze.
  Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.turystyka.elk.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
  Dodatkowych informacji udzielać będzie p. Renata Połubok – specjalista ds. finansowo-kadrowych.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku poszukuje osób do pracy
na stanowisku ratownika.


Wymagania:
 • uprawnienia ratownika WOPR
 • uprawnienia do niesienia kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • adekwatny staż pracy i  prezencja
Szczegółowe informacje: PARK WODNY, ul. Piłsudskiego 29,  pok. nr 11 
© 2008 MOSiR Ełk.
created by nPC