MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W EŁKU www.mosir.elk.com.pl EŁK 2008
STRONA GŁÓWNA MOSiR OGŁOSZENIA KALENDARZ IMPREZ GALERIA KONTAKT mosir@elk.com.pl

 
OGŁOSZENIA


Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji w Ełku przy ulicy Piłsudskiego 29,  zatrudni osobę na stanowisku:

konserwator maszyn i urządzeń


Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie w pełni z praw publicznych
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • wykształcenie średnie elektryczne: elektryk, elektromechanik
 • uprawnienia SEP do 1kV,

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie przy eksploatacji maszyn i urządzeń
 • sumienność, inicjatywa, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

Mile widziane:

 • doświadczenie w obsłudze technicznej basenu oraz serwisowaniu instalacji basenowych,
 • uprawnienia do przeglądu urządzeń grzewczych,
 • uprawnienia do wykonywania prac na wysokości,
 • znajomość technologii uzdatniania wody basenowej,
 • znajomość zagadnień dotyczących wentylacji pomieszczeń.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:

 • technologiczna obsługa pływalni – prawidłowa praca maszyn i urządzeń (zgodnie z instrukcjami),
 • utrzymywanie w pełnej sprawności maszyn i urządzeń,
 • usuwanie wszelkich usterek wynikających z eksploatacji – zgodnie z instrukcjami
 • wykonywanie cyklicznych czynności konserwatorskich,
 • prowadzenie dokumentacji bieżącej eksploatacji obiektu,
 • wykonywanie prac remontowo-budowlanych w  obiekcie,

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • cv,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe ,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

Dokumenty prosimy składać do dnia 26.08.2015r. osobiście, listownie do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku przy ulicy Piłsudskiego 29 lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat-mosir@o2.pl w tytule: „nabór na stanowisko – konserwator maszyn i  urządzeń”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (87) 610-38-38.

 

Informacja o sprzedaży traktorka

zakwalifikowanego jako majątek zbędny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk przeznaczył do sprzedaży następujące składniki majątku ruchomego:


Traktorek ARIENS C 800H                   
MODEL: A1100054
D. O. M  23/10/13                        
RPM 2900
Weight 286,0 kg                            
POWER  10.78
Serial No: A 0272759
Rok produkcji  2013 r.
Paliwo: Pb-95 
Cena wywoławcza: 23 000,00 PLN (dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)
 • Traktorek można oglądać od dnia 21 lipca 2015 r. w dni robocze w godz. 08:00 do 14:00 na Stadionie Miejski przy ul. Piłsudskiego 27 w Ełku.
 • Jednostki organizacyjne lub osoby zainteresowane nabyciem traktorka mogą zgłaszać pisemne oferty cenowe w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Trkatoreka MOSiR Ełk” w sekretariacie MOSiR Ełk, ul. Piłsudskiego 29 w Ełku – Park Wodny do dnia 28 lipca 2015 r. do godz. 12:00.
 • Oferta powinna zawierać: określenie Oferenta (nazwa lub imię i nazwisko), datę sporządzenia, określenie przedmiotu oferty, proponowaną cenę nabycia oraz podpis Oferenta.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2015 r. o godz. 12:15 w siedzibie MOSiR Ełk przy ul. Piłsudskiego 29 w Ełku.
 • Pojazd zostanie sprzedany temu oferentowi/oferentom, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą, niż cena wywoławcza.
 • W przypadku złożenia dwóch lub więcej jednakowych, najwyższych ofert zakupu, zostanie przeprowadzona aukcja.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, w kasie lub po zaksięgowaniu wpłaty.
 • MOSiR Ełk zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
Dyrektor MOSiR EłkInformacja o sprzedaży kosiarek
zakwalifikowanych jako majątek zbędny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk przeznaczył do sprzedaży następujące składniki majątku ruchomego:


Kosiarka Wrzecionowa z siedziskiem C34 ALLET
Model C 34/4
Serial No C 34/4-09-018, 
Rok produkcji 2008,
Paliwo: Pb-95,
Waga 140 kg,

Cylinder Tnący ALLET 
Model C34-VC 
Seria: C 34VC-10-015,
rok produkcji 2010,
waga 30 kg

Cena wywoławcza: 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy złotych 00/100)
 • Kosiarki można oglądać od dnia 21 lipca 2015 r. w dni robocze w godz. 08:00 do 14:00 na Stadionie Miejski przy ul. Piłsudskiego 27 w Ełku.
 • Jednostki organizacyjne lub osoby zainteresowane nabyciem kosiarek mogą zgłaszać pisemne oferty cenowe w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kosiarka MOSiR Ełk” w sekretariacie MOSiR Ełk,
  ul. Piłsudskiego 29 w Ełku – Park Wodny do dnia 28 lipca 2015 r. do godz. 12:00.
 • Oferta powinna zawierać: określenie Oferenta (nazwa lub imię i nazwisko), datę sporządzenia, określenie przedmiotu oferty, proponowaną cenę nabycia oraz podpis Oferenta.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2015 r. o godz. 12:15 w siedzibie MOSiR Ełk przy ul. Piłsudskiego 29 w Ełku.
 • Pojazd zostanie sprzedany temu oferentowi/oferentom, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą, niż cena wywoławcza.
 • W przypadku złożenia dwóch lub więcej jednakowych, najwyższych ofert zakupu, zostanie przeprowadzona aukcja.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, w kasie lub po zaksięgowaniu wpłaty.
 • MOSiR Ełk zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
Dyrektor MOSiR Ełk
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

    Na stanowisko
Pracownik ds. rozwoju i marketingu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Magdalena Kantowicz.


Uzasadnienie:

Pani  Magdalena Kantowicz  spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu  o naborze. Zaprezentowana wiedza  z zakresu  marketingu, wykształcenie w zakresie administrowania funduszami unijnymi oraz  doświadczenie zawodowe uzasadniają wybór w/w kandydatki.
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku przy ul. Piłsudskiego 29
ogłasza konkurs na stanowisko:

PRACOWNIK DS. INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W Centrum Informacji Turystyczno- Kulturalnej w Ełku


 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo
   do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie turystyczne – minimum średnie,
  6. bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
  7. doświadczenie w zakresie obsługi turystów,
  8. znajomość powiatu ełckiego pod kątem turystycznym,
   
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. komunikatywność, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
  2. umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
  3. obsługa Word Press,
  4. znajomość języka niemieckiego.
   
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. obsługa turystów krajowych i zagranicznych,
  2. udzielanie informacji o regionie,
  3. przygotowanie oferty turystycznej regionu ,
  4. promocja regionu,
  5. współpraca z branżą turystyczną,
  6. sprzedaż materiałów promocyjnych i pamiątek.
   
 4. INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:
  Praca w Centrum Informacji Turystyczno- Kulturalnej w Ełku
   
 5. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. CV ze zdjęciem,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz doświadczenie w obsłudze klientów,
  4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
   
 6. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  1. Termin: do 12.06.2015 r. do godz 13:00
  2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do sekretariatu MOSiR
   przy ul. Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk (liczy się termin wpływu dokumentów do MOSiR), w zamkniętych kopertach z dopiskiem
   „ Nabór na stanowisko pracownik ds. informacji turystycznej”
  3. Miejsce składania dokumentów: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku
   ul. Piłsudskiego 29 , 19-300 Ełk
   
 7. DODATKOWE INFORMACJE:
  1. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu      
   terminu decyduje data wpływu ).
  2. terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
  3. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR Ełk,
   na tablicy informacyjnej MOSiR Ełk
  4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania  
   sprawdzającego zostaną komisyjnie zniszczone.
  5. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (87) 610-38-38 wew. 36
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku przy ul. Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)

ogłasza nabór na  stanowisko urzędnicze:
PRACOWNIK DS.  ROZWOJU I MARKETINGU MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W EŁKU

 1. Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 29
 2. Określenie stanowiska: Pracownik ds. rozwoju i marketingu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
  w Ełku
   
 3. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie wyższe, preferowane: marketing, wychowanie fizyczne, sport, turystyka
   i rekreacja, public relations, administracja,
  6. staż pracy minimum 2 lata, lub co najmniej 2 lata prowadzenia działalności gospodarczej
   o charakterze zgodnym  z wymaganiami na danym stanowisku,
  7. udokumentowane kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku.
   
 4. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie w pracy projektowej oraz opracowaniu dokumentów aplikacyjnych ( co najmniej 3 projekty), które były współfinansowane z funduszy europejskich lub innych środków publicznych,
  2. znajomość rozporządzeń i dyrektyw dotyczących funduszy europejskich, programów rządowych i samorządowych z zakresu wspierania rozwoju i kultury fizycznej,
  3. znajomość przepisów z zakresu : finansów publicznych, ustawy o sporcie, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zamówieniach publicznych,
  4. prawo jazdy kat.B oraz sprawne prowadzenie samochodów osobowych,
  5. znajomość struktury MOSiR Ełk,
  6. biegła umiejętność obsługi komputera w tym systemu Windows i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Mirosoft Office oraz mile widziana znajomość obsługi programów graficznych COREL, Photoshop,
  7. odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, sumienność , rzetelność,
  8. zainteresowanie sportem, rekreacją i turystyką, kreatywność, innowacyjność, chęć podejmowania nowych wyzwań, umiejętność pracy zespołowej oraz indywidualnej, odporność na stres, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, samodzielność i wysokie zdolności organizacyjne, umiejętność planowania i organizacji projektów, dokładność oraz doskonała organizacja pracy, znajomość specyfiki procesów sprzedaży i marketingu, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
   
 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. promocja i reklama MOSiR-u na rynku,
  2. promocja imprez organizowanych przez MOSiR,
  3. analiza działań marketingowych prowadzonych przez podobne jednostki,
  4. realizacja i koordynowanie działań promocyjnych i reklamowych MOSiR-u,
  5. analiza efektywności prowadzonych działań oraz rekomendacja zmian,
  6. badanie zadowolenia klienta,
  7. współpraca przy aktualizacji strony internetowych MOSiR oraz profilu na portalach społecznościowych,
  8. pozyskiwanie mediów do celów promocyjnych oraz szeroko pojęta współpraca w celu
  9. realizacji zadań MOSiR-u,
  10. dbałość o informacje na terenie placówki i miasta,
  11. przygotowanie materiałów reklamowych,
  12. pozyskiwanie funduszy zewnętrznych (programy unijne, ministerialne, itp.) do celów 
  13. realizacji zadań MOSiR-u,
  14. współpraca z innymi działami w zakresie przygotowania i organizowania imprez masowych oraz sportowo – rekreacyjnych.
   
 6. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
  Praca w siedzibie jednostki, praca przy obsłudze komputera.
   
 7. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny, curriculum vitae (CV).
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  3. Kserokopie świadectw pracy.
  4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania 
   z pełni praw publicznych.
  5. Oświadczenie kandydata potwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
  6. Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
   w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z  dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze  zmianami),
  7. Kserokopia dowodu osobistego
   
 8. Termin składania dokumentów:
  1. Termin: do 18.05.2015 r. do godz 13:00
  2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do sekretariatu MOSiR   
   przy ul. Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk (liczy się termin wpływu dokumentów do MOSiR),
   w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na  stanowisko urzędnicze – pracownik
   ds.  marketingu i rozwoju”.
  3. Miejsce składania dokumentów: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku ul. Piłsudskiego 29
   ( pok. nr 100), 19-300 Ełk
   
 9. Dodatkowe informacje:
  1. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu ).
  2. terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
  3. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR Ełk,
   na tablicy informacyjnej MOSiR Ełk
  4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną komisyjnie zniszczone.
  5. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (87) 610-38-38 wew. 36
 
Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: główny księgowy
Główny księgowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku
Termin przyjmowania zgłoszeń: 03.04.2015, 13:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.04.2015, 13:00
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku przy ul. Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)

ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze:

GŁÓWNY KSIĘGOWY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W EŁKU

 1. Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 29
 2. Określenie stanowiska: Główny Księgowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Ełku
 3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
  3.1. Wymagania niezbędne:
  Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia wymagania określone  w art. 6 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. nr 223,poz.1458 z późniejszymi zmianami) oraz określone w art.54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./:
  3.1.1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) – strony umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym
  3.1.2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3.1.3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
  3.1.4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
  3.1.5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studiapodyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada 6-letnią praktykę
  w księgowości
  c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia  ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów, 
  3.1.6. znajomość regulacji prawnych z zakresu o finansach publicznych, rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych, podatków, opłat lokalnych, Prawa Zamówień  Publicznych,  Prawa Pracy, ustawy o pracownikach Samorządowych, znajomość funduszu świadczeń socjalnych.
  3.2. Wymagania dodatkowe:
  3.2.1. doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w sektorze  finansów publicznych,
  3.2.2. biegła znajomość programów komputerowych: księgowo-płacowych, obsługi   bankowości elektronicznej, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programu  PŁATNIK,
  3.2.3. umiejętność kierowania zespołem, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
  3.2.4. umiejętność interpretowania przepisów,
  3.2.5. obsługa kadrowa zatrudnionych osób,
  3.2.6. znajomość rozliczeń podatku od towarów i usług VAT.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  4.1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, oraz innymi właściwymi przepisami,
  4.2. Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz innych związanych z działalnością jednostki.
  4.3. kierowanie pracą księgowości oraz nadzór nad całokształtem prac z zakresu rachunkowości
  i dokumentacji kadrowo-płacowej,
  4.4.opracowanie projektów planów finansowych jednostki, ich zmian oraz bieżąca analiza wykonywania tych planów,
  4.5. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  4.6. czuwanie nad zgodnością umów z obowiązującymi przepisami,
  4.7. sporządzanie deklaracji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego, podatku VAT, składek na ubezpieczenie społeczne, PFRON.
 5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie jednostki, praca przy obsłudze komputera.
 6. Wymagane dokumenty:
  6.1. List motywacyjny, curriculum vitae (CV).
  6.2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  6.3. Kserokopie świadectw pracy.
  6.4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych.
  6.5. Oświadczenie kandydata potwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
  6.6. Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z  dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz.  926 ze  zmianami).
 7. Termin składania dokumentów:
  7.1. Termin: do 03.04.2015 r. do godz 13:00
  7.2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do sekretariatu MOSiR przy ul. Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk (liczy się termin wpływu dokumentów do MOSiR), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze -głównego księgowego”.
  7.3. Miejsce składania dokumentów: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku ul. Piłsudskiego 29
  ( pok. nr 100), 19-300 Ełk
 8. Dodatkowe informacje:
  8.1. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu ).
  8.2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
  8.3. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR Ełk,
  na tablicy informacyjnej MOSiR Ełk
  8.4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną komisyjnie zniszczone.
  8.5. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (87) 610-38-38 wew. 36

______________________________________

Konkurs rozstrzygnięty:
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Na stanowisko
Główna księgowa Miejskiego ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku.

lnformuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Bożena Zilborowicz.

Uzasadnienie:
Pani Bożena Zilborowicz spełnia wymagania formalne określone W ogłoszeniu o naborze. Zaprezentowana wiedza z zakresu księgowości, znajomość obowiązujących przepisów oral doświadczenie zawodowe uzasadniają wybór w/w kandydatki.

Konrad Siemienkiewicz
Dyrektor


 
Wyniki rekrutacji na stanowisko:
PRACOWNlK Ds. KSlĘGOWO-PŁACOWYCH


lnformujemy, że wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Święcicka zamieszkała w Ełku.

Uzasadnienie:
Pani Małgorzata Święcicka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika ds. księgowo-płacowych, posiada odpowiednie doświadczenie i predyspozycje gwarantujące prawidłowe i rzetelne wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku.
Ponadto kandydatka wykazała się znakomitą wiedzą z zakresu obsługi programów płacowych oraz znajomością funkcjonowania zatrudniającej jednostki.
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku
Ogłasza nabór
Na wolne stanowisko pracy od 01.01.2015 r. – Pracownik ds. księgowo-płacowychOpis stanowiska pracy:
 • Pracownik ds. księgowo-płacowych
 • Wymiar czasu pracy : pełny etat

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne 
 • minimum czteroletnie   doświadczenie  zawodowe
 • znajomość obsługi programów księgowo-płacowych
 • znajomość programu Płatnik
 • znajomość przepisów prawa podatkowego, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętne organizowanie pracy i podejmowania decyzji
 
Zakres zadań:

 • sporządzanie list płac
 • rozliczanie składek ZUS
 • naliczanie wynagrodzeń
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i zleceniobiorców
 • prowadzenie windykacji należności
    
Uwaga:

Osoby, które nie spełnią powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu
Oferujemy:
Umowę o pracę
Atrakcyjne wynagrodzenie wsparte systemem premiowym
Narzędzia do wykonywania obowiązków służbowych
Wymagane dokumenty:
List motywacyjny, curriculum vitae /CV/ zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy.
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań pracy w/w. stanowisku.


Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
 „ Oferta pracy na stanowisko pracownika ds. księgowo-płacowych” ( osobiście lub pocztą) w terminie do dnia 22.12.2014r w MOSiR ul. Piłsudskiego 29 – pokój nr 100
Dokumenty, które wpłyną do MOSiR Ełk po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Nabór będzie prowadzony przez komisję powołaną przez MOSiR Ełk
Kandydaci zostaną telefoniczne powiadomieni o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego


 


  Instruktor/Ratownik w parku linowym

Opis stanowiska pracy:

Instruktor/Ratownik w parku linowym (umowa zlecenie)

System pracy: zmianowy (wymiar godzin pracy oraz dni do ustalenia)


 1. Wymagania:
  1. Mieć ukończone 18 lat.
  2. Posiadać predyspozycje do pracy na wysokości ok. 10 m.
  3. Posiadać dobrą kondycję fizyczną.
  4. Posiadać obywatelstwo polskie,
  5. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
  6. Charakteryzować się stanem zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
  7. Nie być skazanym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  8. Charakteryzować się nieposzlakowaną opinią,
  9. Charakteryzować się cechami: pracowitość, odpowiedzialność, zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole,
  10. Wykształcenie średnie.
   
 2. Zakres zadań:
  • przestrzeganie zasad regulaminu parku linowego,
  • przeszkolenie osób korzystających z parku, jak poruszać się po parku, jak korzystać z poszczególnych tras,
  • dbanie o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie parku i egzekwowanie od użytkowników regulaminu obowiązującego na terenie parku,
  • prowadzenie list obecności użytkowników parku.
  • prowadzenie karty czasu pracy
  • informowanie użytkowników o ofercie parku.
   
 3. Wymagane dokumenty
  • curriculum Vitae / CV/ zawierający klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
  • oświadczenie odręczne o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
   
 4. Dokumenty dodatkowe:
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności  (np. o ukończeniu kursów, szkoleń itp.) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko Instruktor/ Ratownik w parku linowym (osobiście lub pocztą)
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • prawo jazdy kategorii B
  W Dziale Finansowo-Administracyjnym MOSiR Ełk
  ul. Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk
  pokój nr 100, Tel. 087 610 64 80 w 36
  w  terminie do dnia 05.09.2014 r. do godz. 15 :00
   
 5. Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania określone w pkt. 1 zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie. .Dodatkowych informacji udzielać będzie p.Renata Połubok 
 


 Wyniki rekrutacji na stanowisko:

Pracownik ds. informacji i promocji turystycznej w Dziale Sportu Rekreacji i Turystyki
Wymiar czasu pracy : 1/2 etatuInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zastała zatrudniona Pani Karolina Karwowska zamieszkała w Ełku.Uzasadnienie:
Pani Karolina Karwowska spełniła wymogi niezbędne wynikające z ogłoszenia o naborze oraz wykazała się najlepszą znajomością zagadnień dotyczących zakresu obsługi ruchu turystycznego.


Dyrektor MOSiR Ełk
Paweł Głowacki________________________________________________________________________


 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

 ogłasza nabór
 na stanowisko pracy  pracownika ds. informacji i promocji turystycznej
 1. Opis stanowiska pracy:
  Pracownik ds. informacji i promocji turystycznej w Dziale Sportu Rekreacji i Turystyki
  Wymiar czasu pracy : 1/2 etatu
   
 2. Wymagania:
  1. niezbędne
   • wykształcenie min. średnie,
   • staż pracy na podobnym stanowisku,
   • biegła znajomość języka  angielskiego lub niemieckiego,
   • znajomość programów komputerowych,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych.
  2. dodatkowe:
   • biegła znajomość pakietu MS Office i Internetu,
   • umiejętność organizowania pracy
   • kreatywność i dyspozycyjność,
   • uregulowany stosunek do służby wojskowej.
     
 3. Zakres zadań
           Formularz opisu stanowiska pracy jest do odbioru w kadrach 
           Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku,19-300 Ełk, ul. 
           Piłsudskiego 29, pokój nr 100.
   
 4. Wymagane dokumenty
  • list motywacyjny,
  • curriculum Vitae / CV/ zawierający klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
  • oświadczenie odręczne o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań pracy na w/w stanowisku
   
 5. Dokumenty dodatkowe:
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności  ( np. o ukończeniu kursów, szkoleń itp.)
   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko pracownika ds. informacji i promocji turystycznej” ( osobiście lub pocztą)
   W Dziale Finansowo-Administracyjnym MOSiR Ełk
   ul. Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk
   pokój nr 11, Tel. 087 610 64 80 w 36
   w  terminie do dnia 18.06.2014 r. do godz. 15 :00
   
  Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczone wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia o naborze.
  Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.turystyka.elk.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
  Dodatkowych informacji udzielać będzie p. Renata Połubok – specjalista ds. finansowo-kadrowych.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku poszukuje osób do pracy
na stanowisku ratownika.


Wymagania:
 • uprawnienia ratownika WOPR
 • uprawnienia do niesienia kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • adekwatny staż pracy i  prezencja
Szczegółowe informacje: PARK WODNY, ul. Piłsudskiego 29,  pok. nr 11 
© 2008 MOSiR Ełk.
created by nPC