MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W EŁKU www.mosir.elk.com.pl EŁK 2008
STRONA GŁÓWNA MOSiR OGŁOSZENIA KALENDARZ IMPREZ GALERIA KONTAKT mosir@elk.com.pl

 
OGŁOSZENIA

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

ogłasza nabór na stanowisko pracy pracownika
ds. informacji i promocji turystycznej
LISTA KANDYDATÓW, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA NlEZBĘDNE

Na stanowiesko: PRACOWNIK DS. INFORMACJI I PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

W wyniku  wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

 1. Milena Borowik Ełk, Straduny
 2. Grażyna Sawicka Ełk
więcej tutaj

__________________________________________________


 1. Opis stanowiska pracy:
  Pracownik ds. informacji i promocji turystycznej w Dziale Sportu Rekreacji i Turystyki
  Wymiar czasu pracy : pełny etat
   
 2. Wymagania:
  1. niezbędne
   • wykształcenie min. średnie,
   • staż pracy na podobnym stanowisku,
   • biegła znajomość języka  angielskiego lub niemieckiego,
   • znajomość programów komputerowych,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych.
  2. dodatkowe:
   • biegła znajomość pakietu MS Office i Internetu,
   • umiejętność organizowania pracy
   • kreatywność i dyspozycyjność,
   • uregulowany stosunek do służby wojskowej.
   
 3. Zakres zadań
           Formularz opisu stanowiska pracy jest do odbioru w kadrach 
           Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku,19-300 Ełk, ul. 
           Piłsudskiego 29, pokój nr 11.
   
 4. Wymagane dokumenty
  • list motywacyjny,
  • curriculum Vitae / CV/ zawierający klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
  • oświadczenie odręczne o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań pracy na w/w stanowisku
   
 5. Dokumenty dodatkowe:
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności  ( np. o ukończeniu kursów, szkoleń itp.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko pracownika ds. informacji i promocji turystycznej” ( osobiście lub pocztą)
W Dziale Finansowo-Administracyjnym MOSiR Ełk
ul. Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk
pokój nr 11, Tel. 087 610 64 80 w 36

w  terminie do dnia 27.06.2013 r. do godz. 15 :00

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczone wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia o naborze.


Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.turystyka.elk.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

Dodatkowych informacji udzielać będzie p. Renata Połubok – specjalista ds. finansowo-kadrowych.
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku poszukuje osób do pracy
na stanowisku ratownika.


Wymagania:
 • uprawnienia ratownika WOPR
 • uprawnienia do niesienia kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • adekwatny staż pracy i  prezencja
Szczegółowe informacje: PARK WODNY, ul. Piłsudskiego 29,  pok. nr 11 
© 2008 MOSiR Ełk.
created by nPC