MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W EŁKU www.mosir.elk.com.pl EŁK 2008
STRONA GŁÓWNA MOSiR OGŁOSZENIA KALENDARZ IMPREZ GALERIA KONTAKT mosir@elk.com.pl

 
OGŁOSZENIA
Wyniki rekrutacji na stanowisko:
PRACOWNlK Ds. KSlĘGOWO-PŁACOWYCH


lnformujemy, że wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Święcicka zamieszkała w Ełku.

Uzasadnienie:
Pani Małgorzata Święcicka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika ds. księgowo-płacowych, posiada odpowiednie doświadczenie i predyspozycje gwarantujące prawidłowe i rzetelne wykonywanie obowiązków na w/w stanowisku.
Ponadto kandydatka wykazała się znakomitą wiedzą z zakresu obsługi programów płacowych oraz znajomością funkcjonowania zatrudniającej jednostki.
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku
Ogłasza nabór
Na wolne stanowisko pracy od 01.01.2015 r. – Pracownik ds. księgowo-płacowychOpis stanowiska pracy:
 • Pracownik ds. księgowo-płacowych
 • Wymiar czasu pracy : pełny etat

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne 
 • minimum czteroletnie   doświadczenie  zawodowe
 • znajomość obsługi programów księgowo-płacowych
 • znajomość programu Płatnik
 • znajomość przepisów prawa podatkowego, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętne organizowanie pracy i podejmowania decyzji
 
Zakres zadań:

 • sporządzanie list płac
 • rozliczanie składek ZUS
 • naliczanie wynagrodzeń
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i zleceniobiorców
 • prowadzenie windykacji należności
    
Uwaga:

Osoby, które nie spełnią powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu
Oferujemy:
Umowę o pracę
Atrakcyjne wynagrodzenie wsparte systemem premiowym
Narzędzia do wykonywania obowiązków służbowych
Wymagane dokumenty:
List motywacyjny, curriculum vitae /CV/ zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy.
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań pracy w/w. stanowisku.


Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
 „ Oferta pracy na stanowisko pracownika ds. księgowo-płacowych” ( osobiście lub pocztą) w terminie do dnia 22.12.2014r w MOSiR ul. Piłsudskiego 29 – pokój nr 100
Dokumenty, które wpłyną do MOSiR Ełk po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Nabór będzie prowadzony przez komisję powołaną przez MOSiR Ełk
Kandydaci zostaną telefoniczne powiadomieni o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego


 


  Instruktor/Ratownik w parku linowym

Opis stanowiska pracy:

Instruktor/Ratownik w parku linowym (umowa zlecenie)

System pracy: zmianowy (wymiar godzin pracy oraz dni do ustalenia)


 1. Wymagania:
  1. Mieć ukończone 18 lat.
  2. Posiadać predyspozycje do pracy na wysokości ok. 10 m.
  3. Posiadać dobrą kondycję fizyczną.
  4. Posiadać obywatelstwo polskie,
  5. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
  6. Charakteryzować się stanem zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
  7. Nie być skazanym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  8. Charakteryzować się nieposzlakowaną opinią,
  9. Charakteryzować się cechami: pracowitość, odpowiedzialność, zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole,
  10. Wykształcenie średnie.
   
 2. Zakres zadań:
  • przestrzeganie zasad regulaminu parku linowego,
  • przeszkolenie osób korzystających z parku, jak poruszać się po parku, jak korzystać z poszczególnych tras,
  • dbanie o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie parku i egzekwowanie od użytkowników regulaminu obowiązującego na terenie parku,
  • prowadzenie list obecności użytkowników parku.
  • prowadzenie karty czasu pracy
  • informowanie użytkowników o ofercie parku.
   
 3. Wymagane dokumenty
  • curriculum Vitae / CV/ zawierający klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
  • oświadczenie odręczne o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
   
 4. Dokumenty dodatkowe:
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności  (np. o ukończeniu kursów, szkoleń itp.) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko Instruktor/ Ratownik w parku linowym (osobiście lub pocztą)
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • prawo jazdy kategorii B
  W Dziale Finansowo-Administracyjnym MOSiR Ełk
  ul. Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk
  pokój nr 100, Tel. 087 610 64 80 w 36
  w  terminie do dnia 05.09.2014 r. do godz. 15 :00
   
 5. Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania określone w pkt. 1 zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie. .Dodatkowych informacji udzielać będzie p.Renata Połubok 
 


 Wyniki rekrutacji na stanowisko:

Pracownik ds. informacji i promocji turystycznej w Dziale Sportu Rekreacji i Turystyki
Wymiar czasu pracy : 1/2 etatuInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zastała zatrudniona Pani Karolina Karwowska zamieszkała w Ełku.Uzasadnienie:
Pani Karolina Karwowska spełniła wymogi niezbędne wynikające z ogłoszenia o naborze oraz wykazała się najlepszą znajomością zagadnień dotyczących zakresu obsługi ruchu turystycznego.


Dyrektor MOSiR Ełk
Paweł Głowacki________________________________________________________________________


 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

 ogłasza nabór
 na stanowisko pracy  pracownika ds. informacji i promocji turystycznej
 1. Opis stanowiska pracy:
  Pracownik ds. informacji i promocji turystycznej w Dziale Sportu Rekreacji i Turystyki
  Wymiar czasu pracy : 1/2 etatu
   
 2. Wymagania:
  1. niezbędne
   • wykształcenie min. średnie,
   • staż pracy na podobnym stanowisku,
   • biegła znajomość języka  angielskiego lub niemieckiego,
   • znajomość programów komputerowych,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych.
  2. dodatkowe:
   • biegła znajomość pakietu MS Office i Internetu,
   • umiejętność organizowania pracy
   • kreatywność i dyspozycyjność,
   • uregulowany stosunek do służby wojskowej.
     
 3. Zakres zadań
           Formularz opisu stanowiska pracy jest do odbioru w kadrach 
           Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku,19-300 Ełk, ul. 
           Piłsudskiego 29, pokój nr 100.
   
 4. Wymagane dokumenty
  • list motywacyjny,
  • curriculum Vitae / CV/ zawierający klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy,
  • oświadczenie odręczne o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań pracy na w/w stanowisku
   
 5. Dokumenty dodatkowe:
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności  ( np. o ukończeniu kursów, szkoleń itp.)
   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko pracownika ds. informacji i promocji turystycznej” ( osobiście lub pocztą)
   W Dziale Finansowo-Administracyjnym MOSiR Ełk
   ul. Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk
   pokój nr 11, Tel. 087 610 64 80 w 36
   w  terminie do dnia 18.06.2014 r. do godz. 15 :00
   
  Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczone wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. 1 ogłoszenia o naborze.
  Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.turystyka.elk.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
  Dodatkowych informacji udzielać będzie p. Renata Połubok – specjalista ds. finansowo-kadrowych.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku poszukuje osób do pracy
na stanowisku ratownika.


Wymagania:
 • uprawnienia ratownika WOPR
 • uprawnienia do niesienia kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • adekwatny staż pracy i  prezencja
Szczegółowe informacje: PARK WODNY, ul. Piłsudskiego 29,  pok. nr 11 
© 2008 MOSiR Ełk.
created by nPC